ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.  Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης  για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Σε αυτή τη συμβατική σχέση στην οποία Εσείς είστε το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας λειτουργεί είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία.

Η παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας μας:

ΣΑΝΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που συλλέγει η Εταιρεία μας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει διάφορα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για να αποκτήσετε τις υπηρεσίες μας  και για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Για αυτό το λόγο πρέπει να μας δηλώσετε κάποιες πληροφορίες αναγνωσιμότητας (ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.)

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:

 • ● Την ενημέρωση σας για προσφορές, νέα προϊόντα, υπηρεσίες των καταστημάτων μας.
 • ● Την προώθηση και εκτέλεση του προγράμματος επιβράβευσης πόντων (κάρτες loyalty).
 • ● Να εξυπηρετούμε παράπονα και αιτήσεις.
 • ● Nα απαντάμε στα ερωτήματά σας και να επικοινωνούμε για τις υπηρεσίες μας.
 • ● Να προστατεύουμε τη λειτουργία της  Εταιρείας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • ● Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • ● Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας.
 • ● Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του Δικτύου μας.
 • ● Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 • ● Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:
 • ● Να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • ● Να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας.
 • ● Να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
 • ● Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • ● Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • ● Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης του υποκειμένου και πρόσβασης στα δεδομένα

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα σαφέστερης και πιο διαφανούς ενημέρωσης κατόπιν αιτήματος του κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία και για το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να απαντήσει στο ως άνω αίτημα εντός 10 ημερών σε διαφορετική περίπτωση οφείλει να ενημερώσει το εκάστοτε υποκείμενο αν δεν δύναται να απαντήσει επί του αιτήματος του.

Δικαίωμα διόρθωσης

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων και η Εταιρεία οφείλει να το πράξει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του όταν εντοπίζεται:

 • ● Ανακρίβεια δεδομένων
 • ● Παράνομη επεξεργασία
 • ● Εκλείπει ο σκοπός διατήρησης των δεδομένων
 • ● Αντιρρήσεις από το υποκείμενο

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων ιδίως όταν πρόκειται:

 • ● Για κατάρτιση «προφίλ»
 • ● Για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing)

Δικαίωμα στη λήθη

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την διαγραφή των δεδομένων του όταν:

 • ● Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα
 • ● Ανακαλεί την συγκατάθεση του
 • ● Αντιτίθεται στην επεξεργασία
 • ● Λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία
 • ● Υφίσταται υποχρέωση βάση ενωσιακού ή εθνικού δικαίου

Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο info@sanahome.gr